Prohlášení účastníka závodu

Účastník provedenou registrací na Virtual Dog Race prohlašuje, že:

 • se zavazuje zcela dodržovat závodní řád, který je zveřejněn na webových stránkách www.virtualdograce.cz;
 • je důkladně seznámen s řádem dle předchozího bodu, pravidly závodu a podmínkami bezpečnosti;
 • bere na vědomí, že Virtual Dog Race je závod, který je mimo jiné testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s účastí v závodu existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož i riziko újmy na majetku);
 • byl odpovídajícím způsobem poučen o průběhu Virtual Dog Race a je si vědom možných nebezpečí spojených s účastí v závodu;
 • je starší 15 let. Rozhodující je vždy dosažený věk v den závodu;
 • on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), jsou zdravotně způsobilí se Virtual Dog Race zúčastnit a bere na vědomí doporučení pořadatele, tj. společnosti Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204 (dále jen „Pořadatel“), aby před zahájením Virtual Dog Race absolvoval on i jeho Pes odpovídající zdravotní prohlídku;
 • jeho Pes je v den startu závodu starší 12 měsíců;
 • Pes absolvoval veškerá očkování vyžadovaná právními předpisy a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace; 
 • Pes je řádně označen mikročipem
 • Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil;
 • se zavazuje mít uzavřeno veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci;
 • si je vědom toho, že se Virtual Dog Race účastní z vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž plně odpovídá za sebe i za počínání Psa;
 • si je vědom toho, že Pořadatel Virtual Dog Race nenese odpovědnost za chování účastníka a Psa, jakož i ostatních účastníků (včetně psů, s nimiž se budou závodu účastnit) před, během a po skončení závodu, tj. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka a Psa; účastník proto není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoli plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s účastí účastníka v závodu, při doprovodných akcích apod.;
 • bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;
 • mu je známo, že Pořadatel nese odpovědnost za stav trati (v této souvislosti účastník bere na vědomí, že trať je povětšinou vedena takovým terénem, jaký si sám vybere a na trati se může setkat s volným pohybem lesní zvěře, čemuž je třeba přizpůsobit zejména obuv, oděv a při závodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti), aktuální počasí apod.;
 • zavazuje se být se Psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést Psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. Pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. „na volno“; délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry. Účastník se zavazuje, že Pes bude mít po celou dobu, vyjma přijímání občerstvení, řádně nasazen odpovídající náhubek;
 • ke zdolání trasy může využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 • zavazuje se dodržovat veškeré právní a jiné relevantní předpisy (např. protipožární, předpisy k ochraně životního prostředí); bude-li nezbytné použití pozemní komunikace, zavazuje se dodržovat pravidla provozu na těchto komunikacích;
 • zavazuje se, že se nebude účastnit Virtual Dog Race pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo jakýchkoli prostředků, látek nebo postupů, jež jsou ve sportovním světě chápány jako doping, přičemž alkohol ani jiné drogy či doping nebude konzumovat (užívat) během závodu;
 • zavazuje se během závodu dodržovat zásady fair-play a bude-li to potřeba, poskytne jinému účastníkovi nebo jeho Psu nezbytnou pomoc (zejména v případě zranění či náhlých zdravotních komplikací);
 • zavazuje se nechovat v průběhu celé akce, zejm. pak samotného závodu, agresivně a vůči Psovi nešetrným způsobem;
 • souhlasí s tím, že může být před zahájením závodu, v jeho průběhu či po jeho skončení sám či spolu se Psem zachycen Pořadatelem, jím určenou třetí osobou nebo samotným závodníkem, či jím určenou třetí osobou na audiovizuální záznamy, fotografie apod.;
 • uděluje Pořadateli časově a územně neomezený, bezplatný, souhlas s uveřejněním a následným šířením, úpravou, spojením s jinými díly, audiovizuálních záznamů, fotografií, rozhovorů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti se závodem pořadatelem, jím určenou třetí osobou nebo samotným závodníkem, či jím určenou třetí osobou, a to zejména na internetu, v tištěných médiích, televizích, rádiích, v reklamních materiálech, přičemž hlavním účelem uvedeného šíření bude propagace Virtual Dog Race, Beskydského Dogmaratonu a Beskydského Winter Dog Race, Pořadatele a jeho partnerů (třetích stran);
 • bere na vědomí, že není v moci Pořadatele zabránit, aby jej, případně jeho Psa, zachytily na jakékoli záznamy či fotografie třetí osoby (např. diváci) a následně tyto záznamy šířily;
 • souhlasí s dodržením brandingu na Pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů Pořadatele;
 • zavazuje se dodržovat pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), a to zejména pravidla vyplývající z ustanovení § 26 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 29 a § 34 téhož zákona;
 • zavazuje se neodhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody;
 • se zavazuje respektovat a uposlechnout všechny pokyny Pořadatele, respektive osob Pořadatelem pověřených k organizaci Virtual Dog Race;
 • je srozuměn s tím, že zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení či zastavení závodu s tím, že po dohodě s Pořadatelem lze toto startovné do doby ukončení registrací převést na jiného závodníka;
 • případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit Pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději v den závodu, a to do 15:00 hod.;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit termín, zrušit, přerušit či zastavit závod nebo jiným způsobem reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.);
 • Pořadatel bude při pořádání této hromadné akce, akceptovat systémová opatření Bezpečnostní rady státu, Kraje, Krajských hygienických stanic a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou situací;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost; diskvalifikován bude dále účastník, který závod nedokončí v časovém limitu, či nedorazí do cíle a neabsolvuje závod dle pravidel.