Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD VIRTUAL DOG RACE

07/2020

 

Preambule

 1. Soutěžní řád řeší systém organizace závodu Virtual Dog Race (dále jen VDR).
 2. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky VDR a to zejména funkcionáři, pracovníky a dobrovolníky pořadatele, účastníky i pomocníky každého závodu či akce.
 3. Soutěžní řád je k dispozici na webových stránkách virtualdograce.cz

 

Charakteristika

 1. VDR je kynologický vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v určeném časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
 2. Psovod je se psem při VDR spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo vede psa pouze na vodítku. Dovoleno je i střídání obou variant. V žádném případě není dovoleno jít se psem „na volno“.
 3. VDR je pořádán na čas a to konkrétně na trasách o časovém úseku 30min., 1h, 2h a 4h a převýšením 50m, 100m, 200m a 400m . 
 4. Účastníci jsou při VDR odkázání sami na sebe a registrací na každý jednotlivý závod prohlašují, že se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí a jsou si plně vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

 

Odpovědnost a kompetence

 1. Soutěžní řád (dále jen SŘ) navrhuje ředitel závodu VDR, tak aby vyhovoval aktuálním potřebám.
 2. Ředitel závodu upravuje SŘ dle problémů nově vzniklých v daném závodě pro příští závod a ve výjimečných případech i během závodu.
 3. Za dodržování SŘ na dané akci odpovídá vždy hlavní pořadatel či ředitel závodu. 

 

Povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel má na starosti prezenci závodníků a vypsání do startovní listiny.
 2. Doporučená výbava – pořadatel dle charakteru a náročnosti akce VDR může doporučit výbavu, která není povinná a nepodléhá kontrole, ale je jako doporučení pro závodníky.
 3. Plemena psů – VDR je otevřen libovolným plemenům i křížencům. Pes musí absolvovat trať „po svých“.
 4. Kategorie – VDR je rozdělen na dvě kategorie a to muži bez rozdílu věku (DMM) a ženy bez rozdílu věku (DMW).
 5. Statní správa – pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné orgány statní správy a další instituce dle místa konání akce.

 

Povinnosti účastníka

 1. Přihlášení – přihlášením souhlasí a prohlašuje, že bude dodržovat podmínky vypsané pro danou akci. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků nebo při diskvalifikaci závodníka na předchozí akci. Přihlášení je platné, až po zaplacení startovného. Startovné obecně lze převádět na jiného závodníka, většinou do konkrétního data které určí pořadatel v propozicích. Pořadatel si sám v propozicích určí zda na jeho akci bude možnost startovné převádět či nikoliv a zda je startovné vratné či nikoliv.
 2. Věková omezení – účastníci musí být starší 15-ti let.
 3. Staří psů – minimální věk psa pro účast v závodě je jeden rok. Pokud je pes mladší, tak se doporučuje se psem jít nejkratší trať a neběhat a nepřetěžovat, pokud ještě není plně vyvinuta jeho kostra.
 4. Veterinární předpoklady – pes musí mít platný očkovací průkaz s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. Pes musí být očipován. 
 5. Doping – majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. 
 6. Odpovědnost účastníka – účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován.
 7. Trať – Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí a při výběru trasy se snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám.
 8. Trestání psů – fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

 

Kategorie

 1. Účastníci jsou rozdělení do kategorií DMM – muži bez rozdílu věku a DMW – ženy bez rozdílu věku

 

Porušení pravidel, sankce, protesty

 1. Porušení pravidel – pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po dojití do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 2. Protesty a slyšení – účastník který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení.
 3. Vedení akce – se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.
 4. Disciplinární řízení – každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně, ještě před vyhlášením výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výbavě, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
 5. Odvolání – rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečně a nenapadnutelné.

 

Ředitel závodu VDR si vyhrazuje právo změny pravidel a soutěžního řádu VDR bez předchozího upozornění