Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Triventum SGT s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje. V této souvislosti beru na vědomí, že:

a) Ochranu osobních údajů upravuje mimo jiné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Správcem osobních údajů je společnost Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204, sídlem Konská 332, 739 61 Třinec, e-mail: info@virtualdograce.cz, tel: +420 725 269 109.

c) Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • zajištění, organizace a vyhodnocení závodu Virtual Dog Race (včetně zpracování a zveřejnění – zejména na internetu – startovní a výsledkové listiny);
  • informování o nezbytných záležitostech týkajících se jejich účasti v závodu;
  • informování o sportovních a jiných obdobných akcích;
  • propagace závodu Virtual Dog Race (včetně zveřejnění obrazových a zvukově-obrazových záznamů na internetu).

d) Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

e) Příjemcem osobních údajů jsou Česká asociace sleddog sportů, případní zpracovatelé, jiné osoby, kterým má správce povinnost údaje poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba, účetní atd.).

f) Mám zejména právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále mám právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů, právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

g) Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat (např. zasláním e-mailu správci), čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu před závodem nebo v jeho průběhu povede k mému vyřazení ze závodu.

h) Mám právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

i) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale současně nezbytné k účasti v závodu Virtual Dog Race.