Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu

www.virtualdograce.cz

verze: 8/2020

 I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti Triventum SGT s.r.o., sídlem Konská 332, 739 61 Třinec, Česká republika, identifikační číslo: 07896204, DIČ: CZ07896204,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 77616, bankovní spojení: č.ú. 2201583387/2010, tel.: +420 725 269 109, e-mail: info@virtualdograce.cz [dále jen „Prodávající“], právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]. Za Kupujícího se pro účely OP považuje i osoba, která si vytvoří uživatelský účet na internetové adrese www.virtualdograce.cz nebo požádá o zasílání obchodních sdělení (newsletterů), aniž by si objednala jakékoli zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

2. Zbožím se rozumí, nevyplývá-li z OP jinak, jednotlivé výrobky a produkty, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.virtualdograce.cz [dále jen „Zboží“]. U každého Zboží je uveden popis jeho hlavních vlastností.

3. Smluvní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. „Vídeňská úmluva“).

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Kupujícím vybrané části Zboží a realizace dodávky této části Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Kupujícím vybrané části Zboží [dále také jen „Smlouva“]. Pro účely konkrétní Smlouvy se za Zboží považuje pouze ta část Zboží, kterou Kupující označí v objednávce.

5. Odesláním objednávky z internetové adresy www.virtualdograce.cz [dále také jen „E-shop“] nebo vytvořením dále specifikovaného uživatelského účtu v E-shopu Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu a pro zřízení a používání uživatelského účtu (viz článek II. těchto OP).

6. OP upravují také práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.virtualdograce.cz, jakož i další související právní vztahy.

7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. Při registraci bude Kupující povinen uvést své jméno, příjmení, číslo (mobilního) telefonu, e-mailovou adresu, fakturační adresu, příp. adresu pro doručování Zboží a heslo. Právnické osoby budou povinny uvést svou firmu, adresu sídla a své identifikační číslo.

2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy.

5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.      Uzavření Smlouvy

1. Je-li v E-shopu zveřejněno Zboží, u kterého je uvedena jeho kupní cena, jedná se v případě takového Zboží o nabídku na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, avšak s výhradami vyplývajícími z uvedeného ustanovení.

2. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího doručené Prodávajícímu, není-li v těchto OP dále stanoveno jinak. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), adresa bydliště (sídla), doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště (sídla), emailová adresa a kontaktní telefonní číslo; (b) identifikaci objednávaného Zboží; (c) požadované množství Zboží; (d) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu (vyplní automaticky E-shop); (e) volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání. Kupující, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, je povinen uvést také své identifikační číslo a případně DIČ, je-li plátcem DPH. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

5. Doručením objednávky Prodávajícímu nedochází k uzavření Smlouvy v případě, že příslušný Kupující v minulosti porušil dříve uzavřené Smlouvy nebo Prodávající vůči němu eviduje jakékoli splatné pohledávky. Nastane-li taková situace, Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, ale k uzavření Smlouvy nedošlo, bude obdržená částka započítána na splatné pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu nebo bude tato částka či její nezapočtená část Kupujícímu vrácena, a to nejpozději do 14 dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo bude podána poštovní poukázka.

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa konání sportovní akce Virtual Dog Race do místa uvedeného Kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost zvolit jako místo dodání sklad Prodávajícího nacházející se na adrese Konská 332, 739 61 Třinec, ze kterého si jej následně osobně vyzvedne.

2. Kupující je srozuměn s tím, že není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak, ceny za dodání Zboží (ceny dopravy) uvedené v E-shopu zahrnují pouze dopravu na území České republiky. Zvolí-li Kupující jako místo dodání Zboží místo, které se nachází mimo území České republiky, bude cena dopravy sjednána mezi Smluvními stranami dodatečně.

3. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet:

a) ode dne uzavření Smlouvy v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží (včetně ceny dopravy) platbu na dobírku, přičemž Zboží je odesíláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po uzavření Smlouvy; nebo

b) ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží platbu předem formou bezhotovostního převodu, přičemž Zboží je odesíláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po připsání těchto prostředků na účet Prodávajícího.

Není-li objednané Zboží u Prodávajícího skladem, je tato skutečnost patrná z E-shopu spolu s předpokládanou dobou dodání takého Zboží na sklad, resp. odeslání Kupujícímu. Konkrétní doba dodání (od odeslání po doručení) se pak řídí přepravními podmínkami příslušného přepravce a je závislá i na zvoleném místu dodání. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci), přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

4. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo vlastním vozem Prodávajícího.

5. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu a dále cenu dopravy.

6. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem faktury, která je současně také dodacím listem, popř. podpisem samotného dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky, jakož i Zboží samotné, nebylo poškozeno. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. zasláním informace na e-mail info@virtualdograce.cz. Kupující nebo jím zmocněná osoba je za účelem ověření oprávněnosti převzít Zboží povinen předávající osobě prokázat svou totožnost.

7. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

8. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

9. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura či jiný relevantní doklad s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

10.Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a cena dopravy.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky. Má-li být Zboží dodáno mimo území České republiky, bude cena dopravy dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně, není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak.

2. Změny cen Zboží nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno nebo nestanoví-li právní předpisy (např. v případě změny sazby DPH) jinak. Změna cen je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak. Bude-li se změna cen dotýkat již uzavřené Smlouvy, Prodávající bude o takové změně Kupujícího informovat.

3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) může být realizována některým z následujících způsobů:

a) bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího, který je uveden v těchto OP nebo který bude neprodleně po uzavření Smlouvy sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku. Úhradu kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možno provést také prostřednictvím platební karty. Kupující je v případě výběru této formy úhrady povinen kupní cenu uhradit před dodáním Zboží (viz článek IV. odst. 3 OP). Kupní cena (včetně ceny dopravy) je splatná ve lhůtě 7 dnů od uzavření Smlouvy. Nebude-li kupní cena (včetně ceny dopravy) uhrazena v plné výši ani do 14 dnů od uzavření Smlouvy, Smlouva se bez dalšího automaticky ruší (rozvazovací podmínka). Kupní cena (včetně ceny dopravy) se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího.

b) platbou v hotovosti nebo debetní (kreditní) při odběru Zboží (tzv. na dobírku).

4. Kupující není oprávněn na kupní cenu (včetně ceny dopravy) jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Prodávajícímu.

5. Prodávající a Kupující, kteří jsou podnikatelé, se tímto dohodli, že Prodávající je oprávněn zasílat případné faktury těmto Kupujícím i výhradně elektronickou formou.

VI. Práva z vadného plnění

1. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, pak je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ). Předchozí text tohoto odstavce se nepoužije

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) má Zboží vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U zuživatelného Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popř. u Zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží použít.

4. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

5. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

6. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to neprodleně po jejich zjištění. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. K reklamaci je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný v E-shopu. Kupující může reklamaci uplatnit také zasláním oznámení na adresu info@virtualdograce.cz.

7. Pokud je v potvrzení o rozsahu odpovědnosti Prodávajícího dle ustanovení § 2166 odst. 1 OZ nebo v jiném dokladu podobného charakteru přiloženém ke Zboží určený jiný subjekt, který provádí opravu, a který je v místě Prodávajícího nebo blíže Kupujícího, uplatňuje Kupující právo na opravu u subjektu, který je určen k provádění oprav. Subjekt určený k provedení opravy je povinný vykonat opravu ve lhůtě dohodnuté při prodeji Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud chce Kupující zvolit jiný nárok než opravu Zboží, musí reklamaci uplatit u Prodávajícího dle předchozího odstavce.

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

b) na odstranění vady opravou Zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

10. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má v případě, že Zboží má vady, právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

11. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

12. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

13. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

14. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající (příp. jiný určený subjekt) v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (byla-li provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

15. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.

17. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa dodání.

18. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

19. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku OP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

20. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

21. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně na adrese info@virtualdograce.cz, a to neprodleně po jejich zjištění, přičemž místo pro předání reklamovaného Zboží (např. za účelem posouzení oprávněnosti vady), způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.

22. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.

23. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

24. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.

25. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, odstavce 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24 a první věta odstavce 3 tohoto článku OP se neuplatní.

26. Není-li pro případy, kdy to právní předpisy umožňují, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VII.     Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni (i) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží nebo (ii) v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku Zboží nebo (iii) u Smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od Smlouvy, jejímž předmětem Zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Triventum SGT s.r.o., sídlem Konská 332, 739 61 Třinec, Česká republika, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@virtualdograce.cz). Pro odstoupení může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je zveřejněn v E-shopu); použití vzorového formuláře není povinností Kupujícího.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).

4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se Strany jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Konská 332, 739 61 Třinec; na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.  Pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Na Kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek OP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

VIII.   Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude pro:

a) účely splnění Smlouvy,

b) účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových), a

c) pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům Kupujícího,

zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to:

jméno, příjmení,

adresa bydliště,

adresa pro doručení zboží,

adresa elektronické pošty,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem.

3. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

4. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující Uživatelský účet v rozsahu:

adresa elektronické pošty,

heslo (zvolené zájemcem o uživatelský účet při registraci),

jméno a příjmení,

fakturační adresa,

případná doručovací adresa,

telefonní číslo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce OP lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu Prodávajícímu.

5. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí, bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené v E-shopu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží Kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude Kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

10.Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:

a) správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204, tel.: +420 725 269 109 e-mail: info@virtualdograce.cz ;

b) pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;

c) rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku OP;

d) oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku OP;

e) mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní E-shopu;

f) Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;

g) doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku OP;

h) Kupující má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

i) souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku OP) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;

j) Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

k) poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku OP pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž Kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Prodávající nemohl Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;

l) poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku OP pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro Kupujícího povinné; objednat Zboží je možné bez založení Uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;

m) nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost Kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.

12. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

13. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

a) právo na omezení zpracování;

b) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

X. Ostatní ustanovení

1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, přičemž Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; Smlouva nebude po jejím splnění u Prodávajícího uložena, tudíž ji nebude možné Kupujícímu zpřístupnit. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu.

2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

5. Veškeré obrázky a ilustrace Zboží se mohou fakticky lišit od skutečného vzhledu Zboží, což nemá vliv na uváděné užitné vlastnosti Zboží. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že vynakládá maximální snahu, aby tyto obrázky a ilustrace co nejvíce odpovídaly skutečnému vzhledu Zboží.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.

2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

4. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 8. 2020. Změny OP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.

 

 

                                                                                                      Triventum SGT s.r.o.

                                                                                              Michael Tomanek, jednatel